Verksamhetsberättelse för 2016-2017
Ändamål
Föreningens ändamål är att främja utbildning och utveckling av svensk kolorektalkirurgi, stimulera internationella kontakter samt ha till uppgift att bevaka olika aspekter av kvalitetssäkring inom ämnesområdet.
Styrelsearbetet
Under verksamhetsåret har styrelsen inkluderat följande:
Pär Myrelid, ordförande; Niklas Zar, vice ordförande, Maziar Nikberg, vetenskaplig sekreterare; Josefin Segelman, kassör; Mattias Söderholm, ledamot med web-ansvar; Lars Österlund och Marie-Louise Lydrup. Dessutom fungerar Pär Myrelid som SFKRKs representant i kommittén för klinisk forskning. Under verksamhetsåret 2016-2017 har styrelsen haft ett första konstituerande möte i samband med Kirurgveckan 2016 i Malmö och därefter sex stycken möten varav fyra telefonmöten. Delar av styrelsen har deltagit vid möten med Svensk Kirurgisk Förening, stora och lilla programkommittén samt utbildningskommittén. Styrelsen har också fortlöpande besvarat inkomna remisser. I år utgår Marie-Louise Lydrup ur styrelsen efter fullgjord mandatperiod. Valberedningen har jobbat fram nya potentiella ersättare som ska väljas in på årsmötet i Örebro.  
Medlemsantal
SFKRK har drygt 270 stycken medlemmar i dags dato.
Ekonomi
Föreningens ekonomiska situation är stabil och medlemsavgiften har därför inte ändrats. Vi har fortsatt samarbetet med industrin för att kunna dela ut stipendium med syfte att utveckla kolorektalkirurgin i Sverige. Enligt avtalet tillåts inte resestipendier, utan stipendierna måste vara inriktade på att ”utveckla den kolorektalkirurgiska verksamheten” dvs införa ny teknik, utveckla nya former för nationella eller internationella samarbeten, starta nya nätverk etc. I samband med samarrangemanget tillsammans med ACPGBI i Bournemouth i juli 2017 utlystes även tre stycken resestipendier. Förenings ekonomi kommer att beskrivas i detalj på årsmötet i Jönköping.
Kirurgveckan 2016 i Malmö
Som styrelsen uppfattade det var det ett mycket varierat och uppskattat kolorektalprogram. Henrik Thorlacius avgick efter fullgjord mandatperiod från styrelsen och Niklas Zar övergick till vice ordförande från ledamot.
Kirurgveckan 2017 i Jönköping
Styrelsen har arbetat tillsammans med SFKRKs arbetsgrupper för att åstadkomma ett intressant och stimulerande kolorektalprogram vid årets Kirurgvecka i Jönköping. Liksom tidigare har en särskild kommitté under ledning av Maziar Nikberg arbetat med att ranka insända abstracts. Liksom tidigare år har ett fortsatt stort antal abstrakts skickats in. Förutom fria föredrag kommer fyra symposier att arrangeras. Tillsammans med Trauma- och akutkirurgiska delföreningen arrangeras ett symposium om Akut kolorektalkirurgi. Arbetsgruppen Laparoskopi anordnar ett symposium om inflammatorisk tarmsjukdom. I år har vi dessutom fått ansvaret för både Ihre-symposiet, om hereditära och somatiska mutationer inom kolorektal cancer, och State of the art om hemorrojder. Nytt för i år är att vi har ett minisymposium om aktuella studier inom kolorektalkirurgi. Årsmötet är lagt på torsdagen den 24 augusti och efter årsmötet genomförs ett kolorektalt get-together.
Svenska Kolorektaldagarna i Göteborg 2017
SFKRKs andra nationella kolorektaldagarna hölls 6-7 april i år i Göteborg med temat ”Kolorektalkirurgisk teknik – Vart är vi på väg? Dåtid, nutid, framtid”. Uppslutningen var stor och dessutom många deltagare från industrin vilket var mycket glädjande och tyder på att den här mötesformen funnit en tilltalande form med stimulerande diskussioner. Återigen står detta möte på egna ben ekonomiskt vilket innebär att SFKRK finansiella garanti för mötet ännu inte behövt användas  
Svenska Kolorektaldagarna i Stockholm 2018
SFKRKs fjärde nationella kolorektaldagarna kommer att ta plats i Stockholm 5-6 april, 2018 med temat: Sällsynt vanligt och ovanligt. Vi är övertygade om att teamet på Karolinska kommer åstadkomma ett spännande och givande program och vi hoppas att så många som möjligt kan komma till Stockholm. Nytt för det mötet är att den första dagen blir internationell i samarbete med ESCP medan dag två blir mer nationellt fokuserad.
Ackreditering
SFKRK vill underlätta ackreditering av kolorektalkirurger genom att skapa fler platser för förberedelse inför ackreditering. Tidigare fanns bara en så kallad ”snurra” utsprungen ur Uppsala men under året som gått har ytterligare en ackrediteringskurs (baserad på samma kursmaterial som Uppsala) startats i ett nära samarbete mellan Malmö, Göteborg och Linköping.
Hemsidan
Mattias Söderholm har gjort ett utomordentligt fint arbete för att utveckla hemsidan med syftet att göra den mer översiktlig och funktionell. Finns ytterligare förslag för att utveckla hemsidan är styrelsen tacksam att få in dessa.
ST-läkarutbildning
Under 2016-2017 genomfördes två stycken KUB-kurser i Stockholm respektive Uppsala. KUB kurserna har tillkommit på initiativ av Svensk Kirurgisk Förening och SFKRK är delaktiga i godkännande av kurscurriculum med mera.
Stipendier
Som framgår ovan måste stipendier finansierade av industrin eller andra sponsorer gå till att ”utveckla den kolorektalkirurgiska verksamheten” dvs införa ny teknik, utveckla nya former för nationellt eller internationella samarbeten, starta nya nätverk etc. SFKRKs egna stipendium går dock att fortsätta att sökas för resor. I år ges totalt tre stipendier ut varav två är sponsrade av Ethicon/Johnson&Johnson och Medtronic. Årets stipendiater är utsedda och kommer att presenteras i samband med Årsmötet på Kirurgveckan. Tre stipendier tilldelades också i samband med ACPGBI i Bournemouth.
Arbetsgrupper inom SFKRK
SFKRK har tre aktiva arbetsgrupper som arbetar med funktionellt utfall efter kirurgi, peritoneal carcinomatos och laparoskopisk kolorektal kirurgi. Arbetsgrupperna bidrar till programmet under kirurgveckan och anordnar lokala och nationella möten. Under hösten 2016 hölls ett första nationellt möte om ”Funktionella besvär efter cancer i bäckenet” i Malmö, vilket var mycket uppskattat.
Styrelsen ser fram emot årets Kirurgvecka i Jönköping och hoppas att många medlemmar kommer att närvara. Då föreningens ekonomi är god vill vi gärna ha förslag på vad våra ekonomiska medel kan användas till för att förbättra svensk kolorektalkirurgi,
Pär Myrelid, Ordförande
Malmö 2016-07-25