Stadgar för Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi

(Swedish Society for Colon and Rectal Surgeons)

§ 1

Föreningen

Föreningen är en ideell sammanslutning av svenska kirurger, medlemmar av Svensk Kirurgisk Förening, med intresse för kolorektal kirurgi.


§ 2

Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att främja utbildning och utveckling av svensk kolorektal kirurgi, stimulera internationella kontakter samt ha till uppgift att bevaka olika aspekter av kvalitetssäkring inom ämnesområdet.


§ 3

Medlem

Medlem i föreningen är den som efter ansökan hos styrelsen godkänts och erlagt fastställd årsavgift.


§ 4

Årsmötet

Kallelse till årsmötet skall utsändas en (1) månad före mötet. Årsmötet väljer följande styrelsefunktionärer (mandattid):

 

Ordförande (2 år)
Vice ordförande (2 år)
Vetenskaplig sekreterare (3 år)
Kassör (3 år)
Tre övriga ledamöter (3 år)

 

Styrelseledamöterna kan omväljas till annan position i styrelsen. Vid årsmötet skall väljas två revisorer, som har att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning. Årsmötet skall äga rum i samband med annan aktivitet inom Svensk Kirurgisk Förening. Årsmötet skall protokollföras. Vid årsmötet väljs en valberedning bestående av tre (3) personer, varav en är sammankallande. Minst en medlem i valberedningen skall bytas ut årligen.

 

§ 5

Hedersledamöter

Föreningen kan ha svenska och utländska hedersledamöter. Förslag till hedersledamöter skall vara styrelsen tillhanda minst en månad före årsskiftet.

 

§ 6

Årsavgift

Årsmötet fastställer årsavgiften. Uppbörden sker från Kirurgföreningens kansli.

Stadgarna reviderade vid årsmötet under Kirurgveckan i Gävle 25 augusti 2005